Huisregels

Bij Fit & Relax Den Inkel zijn er huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Dit met als doel om bij Fit en Relax Den Inkel een prettige sfeer te creëren en te behouden.

 Onderstaand zijn de algemene regels weergegeven:

 • Binnen de accommodatie dient eenieder zich volgens de algemene gelden normen en waarden te gedragen.
 • Cliënten dienen zich volgens de algemene normen en waarden te gedragen. 
 • Het is niet toegestaan onder invloed van alcohol en/of druggerelateerd middelen de accommodatie te betreden. 
 • In de hele accommodatie is een rookverbod van toepassing.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verlies of diefstal van eigendommen en /of waardevolle spullen vanuit en rondom de gehele accommodatie.
 • U dient tijdens alle omstandigheden aanwijzingen van het personeel of bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan. Uitzonderingen zijn huisdieren die u wegens uw handicap nodig heeft.

Communicatie
Naast Nederlands, wordt binnen de praktijk ook Engels gesproken. Spreekt u een van deze talen niet, dan wordt van u verwacht dat u een tolk cq bekende meebrengt die voor u en ons kan vertalen.

Mobiele telefoon
Wij stellen het op prijs als u in de wachtkamer en behandelkamers geen gebruik maakt van uw mobile telefoon. Wij verwachten van u dat u uw mobiel uitzet.

Hygiëne
Wij verwachten van u als cliënten dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorg voor een goede lichaamsverzorging. Behandelaar heeft het recht een behandeling te annuleren indien er naar oordeel van de behandelaar geen sprake is van een hygiënische situatie bij cliënt.

Regels tijdens de behandeling MassageAanmelden
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW-gegevens. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke behandeling het gaat. 
Gelieve 5 minuten voor de behandeling aanwezig te zijn.

Afmelden
Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij de cliënt in rekening te brengen. ​

Bij annulering binnen 24 uur wordt 50% van de behandeling in rekening gebracht.
Indien cliënt meer dan 5 minuten later op de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag behandelaar de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag zoals is afgesproken berekenen. 
Bij meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk geeft behandelaar het recht de afspraak te annuleren.

Regelement Privacy van persoonsgegevensUw behandelaar houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Uiteraard gaat uw behandelaar zorgvuldig met uw gegevens om. U heeft altijd recht op informatie en op inzien van uw behandeldossier, alleen als een dossier gemaakt is.. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende behandelaar verzoeken deze te wijzigen.
De behandelaar mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.

Bejegening:

 • De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.
 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende behandelaar kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een behandelaar van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de behandelaar en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.
 • De behandelaar, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en behandelaar een andere behandelaar ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 • Behandelaar is een professional en Fit en Relax Den Inkel een professionele massage praktijk en bied geen sensuele massages iedere suggestie in die richting leidt tot het stoppen van de behandeling. Client dient ten alle tijden ondergoed aan te houden.

Terug naar Fit en Relax